Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Algemene voorwaarden kinderyoga

Deelname aan de Relax Kids lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de docent deelname aan de lessen ontzegt.

De Vlinderboom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de les.

Een reguliere Relax Kids les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Het cursusgeld staat vermeld op de website en/of de meest recente folders. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Als de cursist besluit reeds betaalde lessen op de leskaart niet meer te willen volgen is restitutie niet mogelijk.

Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursus per direct te stoppen. De cursist dient wel aan de alle voorafgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto's genomen worden die ook op de website of voor andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen heeft dient U dit schriftelijk te melden aan De Vlinderboom.